Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Tájékoztató a központi felvételiről

2022-01-11 20:56:00
 1. Időpontja: 2022. január 22. szombat 10:00 óra (vagy igazolással a pótidőpont: január 27. csütörtök 14 óra). Az EMMI a járványhelyzetre való tekintettel 2. pótló napot is kijelölt, de ezen külön kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek az előző két vizsganapon: a második pótló nap időpontja: 2022. február 4. péntek 14:00 óra. A kérelmet az iskolába kell eljuttatni az igazolásokkal együtt.
 2. Beléptetés 9:00-tól. Az iskola épületébe a felvételire jelentkezettek korlátozás nélkül beléphetnek, rájuk nem érvényes a belépési korlátozás. A szülők azonban legfeljebb a bejáratig kísérhetik el gyermeküket, az iskolaépületbe nem léphetnek be! Beléptetéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés. Kérjük, hogy maszkot mindenki hozzon magával! A maszk viselése a folyosókon kötelező, a dolgozat megírása közben ajánlott, de nem kötelező. A terembeosztás  itt a honlapon megtekinthető, melyet az aulában is kifüggesztünk. Belépést követően mindenki menjen a kijelölt terembe!
 3. A személyazonosságot a vizsgateremben a felügyelő tanár a személyes fényképes okmányok alapján (személyi igazolvány, vagy diákigazolvány) ellenőrzi. 
 4. 10:00 órától a magyar nyelvi (45 perc), 11:00 órától pedig a matematika felvételi (45 perc) megírására kerül sor.
 5. A kijavított dolgozatok megtekintésének, illetve a másolati példány átvételének időpontja 2022. január 28. 8:00 és 16:00 óra között az iskolában.
 6. A javítással kapcsolatos észrevételeket 2022. január 31. hétfő 16:00 óráig lehet leadni a titkárságon személyesen, vagy beszkennelve e-mail-ben az iskola központi e-mail címére: boronkay@boronkay.hu a honlapról letölthető Tanulói észrevétel   formanyomtatványon. (külön-külön lapot kell benyújtani mindkét felvételi tantárgy esetén) 
 7. Az értékelő lapokat 2022. február 7-ig a lakcímre postázzuk az esetleges Tanulói észrevétel esetén hozott határozattal együtt. 
   

OKTATÁSI HIVATAL – Felvételi a középfokú iskolákban a 2021/2022. tanévben

A központi írásbeli vizsgák - Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgákról - Általános információk a feladatlapokról

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A jelenlegi 4. és 8. évfolyamos tanulók a 2012-es Nat, a 6. évfolyamos tanulók a 2020-as Nat szerint tanultak, illetve tanulnak. A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok ennek megfelelően a 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv, illetve a 2020-as Nat-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek. A tanulók felkészülésének segítése érdekében a felvételizők számára a feladatlap-készítő bizottságok a 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv, illetve a 2020-as Nat-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján összeállították azon témakörök listáját, amelyekkel a felvételizők a központi írásbeli felvételi feladatokban találkozhatnak majd. Fontos, hogy a korábbi feladatsorok ez esetben is alkalmasak a vizsgára való eredményes felkészülésre.

Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.

A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.


A magyar nyelvi feladatlapokról

A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbéli követelményeknek is meg kell felelnie.


A matematika feladatlapokról 

A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.


Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök 


A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 

 • Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók eszközhasználatára vonatkozóan a határozatokat mindenkinek időben elküldtük.
 

IGAZGATÓSÁG